Gwarancja.

Warunki gwarancji

1. Co obejmuje gwarancja

Ngenco Limited gwarantuje, że przez okres pięciu (5) lat od zastosowania Ultra-Fast będzie wolny od wad materiałowych w zakresie projektu, materiału i wykonania, w tym między innymi:

przebarwień, plam, pęknięć, pęcherzy i rozwarstwienia.

2. Warunki gwarancji

2.1. Ultra-Fast musi być położony przez autoryzowanego instalatora Ngenco zgodnie z zalecanymi instrukcjami aplikacji. Wady wynikające z nieprawidłowego zastosowania Ultra-Fast nie są objęte niniejszą gwarancją.

 

2.2. Nabywca musi co sześć (6) miesięcy przeprowadzić u autoryzowanego instalatora Ngenco kontrolę zastosowania produktu, która zostanie wpisana do książeczki gwarancyjnej.

 

2.3. Nabywca musi zachować oryginalną książeczkę gwarancyjną i kopię oryginalnej faktury identyfikującej zastosowaną powłokę

3. Postępowanie reklamacyjne

3.1. Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym kupującego w przypadku naruszenia niniejszej gwarancji jest zwrot do oryginalnego autoryzowanego instalatora Ngenco i omówienie wymiany lub naprawy wadliwego produktu.

3.2. Aby zgłosić roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, nabywca powinien skontaktować się z autoryzowanym centrum instalatora Ngenco, w którym wykonano aplikację. W przypadku, gdy nabywca nie jest w stanie skontaktować się z oryginalnym autoryzowanym instalatorem Ngenco, powinien skontaktować się z centralą firmy Ngenco Limited telefonicznie pod numerem +44 330 024 5981 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

 

3.3. Oryginalną książeczkę gwarancyjną i kopię oryginalnej faktury należy dostarczyć firmie Ngenco w celu rozpatrzenia reklamacji.

 

3.4. Nabywca musi powiadomić autoryzowanego aplikatora Ngenco w rozsądnym czasie od wykrycia, że ​​produkt nie jest zgodny z gwarancją.

 

3.5. Kupujący musi zezwolić Autoryzowanemu Instalatorowi Ngenco na zbadanie samochodu i produktu Ultra-Fast w celu ustalenia, czy produkt jest wadliwy.

 

3.6. Jeśli Autoryzowany Instalator Ngenco stwierdzi, że produkt jest wadliwy, Ngenco zorganizuje dla Autoryzowanego Instalatora usunięcie i ponowne zastosowanie Ultra-Fast w obszarach objętych gwarancją bez opłat dla nabywcy, w tym części i robocizny.

 

3.7. Zwrot ceny będzie mógł nastąpić według wyłącznego uznania Ngenco Limited.  Wysokość zwrotu będzie ograniczona do pierwotnej ceny zakupu wadliwego obszaru aplikacji.

4. Wyłączenia

4.1. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad wynikających z:

 

a) zaniedbania lub lekkomyślności kupującego

 

b) dokonanych zmian w produkcie

 

c) szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi,

 

d) nietypowego uderzenia gruzu drogowego

 

e) wypadku lub kolizji,

 

f) celowych uszkodzeń wszelkiego rodzaju.

 

 

 

g) niestosowania Ultra-Fast zgodnie z zalecaną instrukcją aplikacji –

nie można stosować zamienników reduktorów/rozcieńczalników, katalizatorów/utwardzaczy lub dodatków. Należy przestrzegać proporcji mieszania i instrukcji aplikacji, aby zapewnić zgodność produktu ze standardami programu.

h) aplikacji wykonywanych przez osoby inne niż Autoryzowany Instalator Ngenco – produkty te są przeznaczone do stosowania wyłącznie przez profesjonalnie przeszkolony personel, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i są

nieprzeznaczone do powszechnej sprzedaży.

4.2. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna i jest ważna tylko w stosunku do  pierwotnego nabywcy.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

5.1. Żadne z postanowień niniejszej gwarancji nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności firmy Ngenco Limited za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, naruszenie warunków wynikających z sekcji 12 Sale of Goods Act z 1979 r. lub wadliwych produktów zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r. ani za jakiekolwiek kwestie, w odniesieniu do których byłoby niezgodne z prawem wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności.

5.2. Z zastrzeżeniem punktu 5.1 powyżej:

a) Całkowita odpowiedzialność firmy Ngenco Limited wobec nabywcy w odniesieniu do wszystkich strat wynikających z niniejszej gwarancji w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu aplikacji.

b) Ngenco Limited w żadnych okolicznościach nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kupującego za jakąkolwiek utratę zysku lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikające z niniejszej gwarancji lub w związku z nią.

c) Żaden przedstawiciel ani agent firmy Ngenco nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek gwarancji ani rękojmi ani do składania oświadczeń sprzecznych z niniejszą gwarancją.

d) Żadne zrzeczenie się, zmiana, dodanie lub modyfikacja powyższych warunków nie będzie ważne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez członka zarządu Ngenco Limited.

5.3. Ngenco Limited zastrzega sobie prawo do usuwania lub dodawania produktów do swojej listy produktów Ultra-Fast objętych niniejszą gwarancją w dowolnym momencie.